Phần Mềm Bảo Hiểm Xã Hội – Từ ngày 1/10/2015 Bảo hiểm xã hội chính thức triển khai dùng chữ ký số vina giao dịch điện tử sử dụng chương trình bhxh.